Deurwaarders

KEI voor deurwaarders

Wat voor gevolgen heeft KEI voor deurwaarders? Hoe kunnen deurwaarders zich hierop voorbereiden en eventueel aanpassen? Op deze pagina vindt u alles over KEI voor deurwaarders.

 • Einde KEI: wordt KEI volledig teruggedraaid?

  Het Advocatenblad deelt in het artikel “Rechtspraak wil einde KEI-pilots en KEI-Rv” in bezit te zijn van een interne nieuwsbrief van de Rechtspraak. Betekent dit dan nu toch echt niet slechts een reset, maar een volledige afsluiting van het KEI project?

  Volgens het Advocatenblad wil de Raad van de Rechtspraak dat de wijzigingen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering rond het digitaal procederen worden teruggedraaid. Voor de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland geldt deels een ander procesrecht dan in de rest van Nederland. De Raad van de Rechtsprak zou dit onwenselijk vinden. Er is een wetswijziging nodig om dat terug te draaien.

  Ondanks dat vele werknemers veel energie in het project hebben gestopt, meent de Raad van de Rechtspraak dat dit de enige weg is waarop de twee rechtbanken zich weer kunnen richten op projecten die voortvloeien uit het nieuwe basisplan en waardoor er weer eenheid in het procesrecht zal ontstaan.

  Binnenkort wordt een brief vanuit de Rechtspraak aan de minister met het verdere plan van aanpak van de digitalisering verwacht.

  Lees het hele artikel van het Advocatenblad hier.

  Meer lezen..
 • KEI en conservatoir beslag onder derden en op aandelen op naam
  Onder KEI verandert het moment waarop een procedure aanhangig is. Art. 125 wijst in vorderingsprocedures op dit moment nog daarvoor het moment het betekenen van de dagvaarding aan. Onder KEI wordt het moment van upload beslissend.

  Voor de praktijk zal dit tot problemen gaan leiden bij conservatoir beslag onder derden en op aandelen op naam. Artikel 715 en 721 Rv vereisen dat het instellen van die eis kenbaar wordt gemaakt aan de derde. Artikel 715 lid 2 bedreigt dat voorschrift niet met nietigheid, in tegenstelling tot 721 dat dat wél doet.

  In de huidige praktijk leidt de verplichting tot (over)betekening van tijd tot tijd al tot ongelukken omdat men verzuimt op tijd te beteken en het zelf helemaal vergeet.

  Het voorschrift tot overbetekening is er altijd geweest: in het Rv van voor 1992 was het een heel prettig systeem. Na beslag had men uiterlijk 8 dagen om te dagvaarden, de overbetekening werd niet vergeten omdat termijnen kort waren én de handelingen meestal bij één deurwaarderskantoor lagen dat de hele actie coördineerde. Men kon toen ook aan de dagvaarding zien dat beslag was gelegd omdat er een specifieke declaratoire uitspraak over werd gevraagd.

  In het huidige Rv liggen de diverse handelingen qua plaats en tijd vaker uit elkaar: als er dan niet op wordt gelet dat de dagvaarding moet worden overbetekend gebeuren er dus soms ongelukken.

  Nu kan de deurwaarder de advocaat daar vaak nog op de overbetekening attenderen. Onder KEI werkt het systeem echter heel anders: na beslag wordt, zoals nu, het proces-verbaal aan de debiteur betekend en vervolgens moet de advocaat de zaak aanhangig maken door upload van de procesinleiding. Vervolgens moet de advocaat beslissen of hij het van de griffie ontvangen oproepingsbericht informeel toezendt of laat beteken cfm. art. 112 lid 1 Rv (nieuw). Die termijn gaat lopen vanaf de upload; tegelijkertijd met de upload gaat de termijn lopen van 721 Rv en daar moet de advocaat dus ook op gaan letten.

  Vanaf upload lopen dus twee termijnen: die van 112 lid 1 Rv en die van 715 lid 2 c.q. 721 Rv en die laatste termijn wordt met nietigheid bedreigd.

  De deurwaarder kan in tegenstelling tot huidig recht die tweede termijn niet meer bewaken omdat upload en toezending of eventuele betekening van het oproepingsbericht in handen van de advocaat liggen.

  Meer lezen..
 • Procesinleiding zonder deurwaarder: verstandig?
  Met de invoering van KEI kan een proces worden ingeleid zonder tussenkomst van een deurwaarder. Blijkens artikel 112 nieuw RV kan de eisende partij zelf bepalen hoe hij de verweerder oproept. Indien dit zonder betekening gebeurt, verleent de rechter geen verstek als de verweerder niet komt opdagen. Als de verweerder zich niet meldt voor de uiterste datum in de procedure, krijgt de eiser nog 2 weken om de dagvaarding toch nog te laten betekenen. Als de eiser dit niet doet wordt hij niet-ontvankelijk verklaart. Doet hij dit wel, krijgt de verweerder nog 4 weken na de uiterste dag dat hij oorspronkelijk had moeten verschijnen om zich te melden.

  Het gevolg kan hiervan zijn dat verweerders de procedure opzettelijk gaan vertragen door niet te verschijnen. Dit is niet wenselijk, nu het doel van KEI is om de rechtspraak efficiënter en effectiever te laten verlopen. Deze regeling zou hier dus averechts tegen kunnen werken. Aan de ene kant lijkt dus de nieuwe regeling waarbij geen deurwaarder nodig is het proces te versnellen. Echter, als de verweerder kennis heeft van de gevolgen van het niet komen opdagen, kan het proces ernstig vertraagd worden.

  Het kan daarom juist voordelig zijn om als eisende partij de oproeping wel te laten betekenen. Dit kan ook in de KEI-wetgeving al voor de procesinleiding (artikel 113 nieuw RV). Hierdoor kan met enkel de oproeping en eventueel gesprek tussen deurwaarder en verweerder de zaak misschien zelfs al opgelost kan worden. Ook kan de deurwaarder controleren of de verweerder daadwerkelijk op het adres woont en kan hij het Centraal Digitaal Beslag register controleren. 

  Ondanks de mogelijkheid om zonder betekening de verweerder op te roepen, is het dus toch niet onvoordelig om de deurwaarder in te schakelen. De doorlooptijd van het proces kan immers flink verlengd worden als de verweerder zich niet meldt en er een informele oproeping heeft plaatsgevonden.

  Meer lezen..