OLD
Verschoonbare termijnoverschrijding – KEIduidelijk
Auteur: Femke van Amelsvoort

Datum: 8 juni 2017

Wat gebeurt er als op de laatste dag van de termijn stukken moeten worden ingediend en dit niet mogelijk is wegens storing of onderhoud? Als een advocaat de termijn niet kan halen door deze redenen, kan beroep worden gedaan op artikel 8 van het besluit Digitalisering burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht:

Artikel 8

 ‘’Indien op de laatste dag van een voor de indiener geldende termijn voor indiening van een bericht een niet aan hem toerekenbare verstoring plaatsvindt van de toegang tot een digitaal systeem voor gegevensverwerking van de rechterlijke instanties, is een daardoor veroorzaakte overschrijding van die termijn verschoonbaar indien het bericht uiterlijk wordt ingediend op de eerstvolgende dag na de dag waarop de indiener ermee bekend had kunnen zijn dat de verstoring is verholpen. Artikel 1, eerste lid, van de Algemene termijnenwet is van overeenkomstige toepassing op deze eerstvolgende dag.’’

Kort samengevat betekent dit dat bij een verstoring op de laatste dag van een termijn en indiening op de eerste werkdag na die verstoring de termijnoverschrijding verschoonbaar is.

Belangrijk in deze situatie is dat de storing niet toerekenbaar is, maar wel aantoonbaar. Er zijn voor civiel- en bestuursrecht richtlijnen opgesteld. Deze geven aan wanneer een storing buiten de Rechtspraak niet toerekenbaar is. Deze zijn gemaakt door De Raad voor de Rechtspraak en hebben betrekking op onder andere stroomstoring, internetstoring of een defecte advocatenpas.

De storing moet altijd aangetoond worden aan de hand van bewijsmiddelen. Deze bewijsmiddelen worden geüpload en via een rechterlijk oordeel zal duidelijk worden of een storing wel of niet toerekenbaar is.

In het civiel- en bestuursrecht

In het civiele recht is een storing per definitie niet toerekenbaar als deze staat vermeld op de storingenpagina van www.rechtspraak.nl  of op www.allestoringen.nl. Een storing van korte duur leidt in principe niet tot een verschoonbare termijnoverschrijding.

In het bestuursrecht zal de bestuursrechter oordelen of een termijnoverschrijding verschoonbaar is. Dit gebeurt op grond van artikel 6:11 Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het Landelijk Overleg Vakinhoud bestuursrecht heeft oriëntatiepunten vastgesteld. Deze kunnen rechters hanteren bij de beoordeling van de verschoonbaarheid van een termijnoverschrijding. Rechters zijn niet aan deze oriëntatiepunten gebonden, maar bij afwijking moeten deze punten wel gemotiveerd worden.

Uitgebreide informatie over de verschoonbare termijnoverschrijding in het civiele- en bestuursrecht leest u hier:

Aanbeveling verschoonbare termijnoverschrijding bij verstoring van de toegang tot het digitale systeem voor civiele zaken: https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/aanbeveling-verschoonbare-termijnoverschrijding-digitale-systeem-civiele-zaken.pdf

Oriëntatiepunten verschoonbare termijnoverschrijding binnen het bestuursrecht bij verstoring van het digitale systeem: https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/orientatiepunten-verschoonbare-termijnoverschrijding.pdf

Reageren