OLD
Procesinleiding volgens KEI – KEIduidelijk
Auteur: Ruud van Mil

Datum: 14 september 2017

Op 1 september 2017 zijn de Rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland, na een pilotperiode, van start gegaan met digitaal procederen. Vanaf het voorjaar 2018 zullen de andere Rechtbanken volgen. De dagvaardingsprocedure verdwijnt en wordt vervangen door de procesinleiding en het oproepingsbericht. Er zijn verschillende manieren om de verweerder op te roepen. Dat kan zowel informeel als door de deurwaarder na het indienen van de procesinleiding. Ook kan de verweerder eerst door de deurwaarder worden opgeroepen, waarna de procesinleiding wordt ingediend. Deze procedure is voor iedereen nieuw en fouten zijn snel gemaakt. Een fout of termijnoverschrijding kan grote gevolgen hebben en samenwerking tussen alle partijen is dan ook van het grootste belang.

Van dagvaarding naar procesinleiding
In de dagvaardingsprocedure die we nu kennen wordt één exploot opgesteld, betekend en bij de Rechtbank ingediend. In het nieuwe procesrecht wordt in alle gevallen eerst een procesinleiding opgesteld. Vanaf dat moment zijn er meerdere manieren om de zaak in te leiden. Als de procesinleiding direct wordt ingediend (art 112 Rv), wordt door de griffier een oproepingsbericht gemaakt. Dat oproepingsbericht wordt, samen met de procesinleiding, aan de verweerder bij exploot betekend of informeel bezorgd. Eerst betekenen (art 113 Rv) houdt in dat de procesinleiding, het oproepingsbericht en het exploot in één stuk worden samengevoegd, betekend en daarna ingediend.

Art 112 RV
Na het opstellen van de procesinleiding dient de advocaat deze in via ‘Mijn Rechtspraak’. In de procesinleiding wordt voor de verweerder een uiterste verschijningsdatum opgenomen. Deze is minimaal vier weken en maximaal zes maanden na indiening. De griffier stelt in vervolg hierop een oproepingsbericht op, waarin de uiterste verschijningsdatum wordt overgenomen. Ook wordt hierin een code vermeld, waarmee de verweerder kan verschijnen in ‘Mijn Rechtspraak’. Deze stukken worden binnen twee weken bij exploot aan de verweerder betekend, of binnen dezelfde termijn op een andere manier bij de verweerder wordt bezorgd. Als de verweerder in het laatste geval niet verschijnt, moet hij alsnog binnen twee weken bij exploot worden opgeroepen.

Art 113 Rv
Als de eiser ervoor kiest om de verweerder eerst op te roepen en daarna de stukken in te dienen, stelt de advocaat de procesinleiding, het oproepingsbericht en het exploot in één document op. Hiervoor heeft de Rechtspraak modellen vastgesteld. Veel formaliteiten van de huidige dagvaarding zijn daarin overgenomen. De termijn van oproepen is wel veranderd. De dagvaardingstermijn van één week is gewijzigd naar een termijn van verschijnen van minimaal twee weken na betekening. De advocaat vermeldt de uiterste dag van verschijnen in het exploot. Als de periode tussen betekenen en verschijnen zo kort mogelijk moet zijn, is overleg tussen advocaat en deurwaarder erg belangrijk. Er hoeft ook geen rekening meer te worden gehouden met rolzittingen, de uiterste dag van verschijnen mag een zelf gekozen dag zijn.

De verweerder moet op de uiterste termijn verschijnen door in te loggen in ‘Mijn Rechtspraak’. Om dat te kunnen doen is door de deurwaarder een code opgevraagd en in het exploot opgenomen. Bij meerdere verweerders zijn, moet voor elke verweerder een eigen unieke code worden vermeld. Om de code te kunnen invoegen en eventuele aanpassingen te doen, zal het document in Word moeten worden aangeleverd. Na betekening moet het exploot binnen vijf werkdagen worden ingediend door de eiser in PDF formaat. Het exploot zal na betekening dan ook in deze vorm naar de advocaat worden teruggestuurd, zodat deze termijn gehaald kan worden.

Verschillen en aandachtspunten
Bij gebruik van art 113 Rv kan voor een kortere verschijningsdatum worden gekozen dan bij art 112 Rv. Ook kunnen de verschillende registers (BRP, DBR) worden geraadpleegd voor het aanhangig maken van de procedure. Daarmee wordt eerder gesignaleerd of een verweerder verhuisd is of geen verhaal zal bieden. Ook is het risico op onnodige betaling van griffierechten lager. Bij het indienen van de procesinleiding is namelijk al griffierecht verschuldigd.

De keuze voor het gebruik van de oproep via artikel 113 Rv heeft dus enkele voordelen ten opzichte van artikel 112 Rv. De voorafgaande controles maken het risico op herstel en onnodige griffierechten lager en de procedure kan sneller verlopen. Om alles vlekkeloos te laten verlopen is goede samenwerking tussen advocaat en deurwaarder nog belangrijker dan voorheen.

Zie voor meer informatie de blogs die ik eerder over KEI schreef:
Procesinleiding volgens KEI
KEI: procesinleiding en oproepingsbericht

Ruud van Mil
Janssen & Janssen Incasso & Gerechtsdeurwaarders

Reageren