OLD
Met welk belang moet rekening gehouden worden bij KEI-zittingen in Gelderland? – KEIduidelijk
Auteur: Frederique Eijssen

Datum: 20 maart 2018

Op 8 maart 2018 is in het Advocatenblad een artikel gepubliceerd over het feit dat de pilot met digitaal procederen in Gelderland gebreken vertoont. De mondelinge behandeling in KEI-zaken moet in principe op alle werkdagen plaats kunnen vinden. De zaken vinden ook op meerdere dagen in de rechtbank Gelderland (en Midden-Nederland) plaats, echter zijn er rechters die de KEI-zittingen maar op één vaste dag willen doen. Dit is apart aangezien advocaten en rechtzoekende verhinderdata mogen opgeven voor het inplannen van zittingen. Met deze data wordt zoveel mogelijk rekening gehouden, maar er kunnen alsnog zittingen op deze dagen worden ingepland. De rechters zijn namelijk volgens het KEI-procesreglement bevoegd om de mondelinge behandeling in te plannen met of zonder rekening te houden met de door partijen opgegeven verhinderdata. Advocaten uiten dan ook kritiek op de Rechtbank Gelderland, ze vinden dat de rechtbank hiermee over de belangen van de rechtzoekende heen walst.

Is het wel terecht dat rechters slechts op één vaste dag KEI-zittingen doen, terwijl ze de keuze hebben tot elke andere werkdag? Er wordt geen rekening gehouden met de advocaten, maar ook niet met verhinderdata van de cliënt zelf. Dit terwijl de belangen van de cliënt tijdens de mondelinge behandeling centraal zouden moeten staan. Bij afwezigheid door hinder kan de rechtzoekende zijn procedure minder rechtvaardig achten. De rechtzoekende zal dan niet gehoord worden, terwijl de oraliteit tussen de rechter en rechtzoekende binnen de nieuwe behandeling van groot belang is. Ondanks dat de rechter de bevoegdheid heeft om geen rekening te houden met de verhinderdata die partijen opgeven, zou je kunnen stellen dat het op z’n minst rechtvaardig zou zijn als rechters wel rekening houden met verhinderdata van cliënten.

Advocaten daarentegen zouden ook rekening moeten houden met de belangen van hun cliënten. Op het moment dat een advocaat een verhinderdata opgeeft omdat zij parttime werkt, terwijl cliënt op die dag wel kan, en vervolgens wordt de zitting gepland op deze vrije dag, kan er worden gesteld dat een advocaat toch naar de zitting moet komen om de belangen van zijn cliënt te behartigen. Advocaten kunnen dan wel stellen dat de rechter geen rekening houdt met de belangen van rechtzoekende door maar op één vaste dag KEI-zittingen te doen, maar het opgeven van verhinderdata wegens parttime werken behartigt de belangen van de rechtzoekende ook niet. Daarnaast zegt de Raad van de Rechtspraak dat het inplannen van de KEI-zittingen niet anders is dan met papieren zittingen. Men probeert te voorkomen dat zittingen worden ingepland op een van de verhinderdata. Maar als een advocaat veel verhinderdata opgeeft, moet er toch een zitting komen. Dat rechters geen rekening houden met deze verhinderdata van advocaten kan naar mijn mening dan ook niet meteen gezien worden als onrechtvaardig.

KEI is de laatste tijd al vaak negatief in het nieuws geweest wegens het overschrijden van het budget. Hierdoor zou je verwachten dat zowel rechters als advocaten nieuw negatief nieuws zouden willen ontwijken en dus niet zo laks zouden omgaan met het inplannen van de KEI-zittingen. Zowel rechters als advocaten zouden alleen moeten kijken naar wat in het belang van de rechtzoekende is en zouden bij zichzelf aanpassingen moeten maken indien nodig.

Opvallend is ook dat dit probleem zich alleen voordoet bij de Rechtbank Gelderland. Over de rechtbank Midden-Nederland waar ook KEI-zittingen worden gehouden en waar ook verhinderdata door partijen mogen worden opgegeven, zijn (voor zover bekend) geen problemen op dit gebied. Staan de mensen in Gelderland soms minder open voor veranderingen?

Reageren