OLD
Rechtzoekenden – KEIduidelijk

Rechtzoekenden

KEI voor rechtzoekenden

Als rechtzoekende kan KEI veel veranderingen teweeg brengen en veel vragen oproepen. Meer informatie over wat KEI betekent voor rechtzoekenden vindt u hier.

 • Studenten zijn de toekomst, toch?
  Vraag aan een student: ‘Wat houdt het KEI project precies in, wat nu zo actueel is binnen de rechtspraak?’ Waarschijnlijk kan bijna geen een bachelor rechtenstudent hier een antwoord op geven. Mocht men studenten willen vinden die hier iets over kunnen zeggen, moet je bij de master studenten zijn die recht en ICT studeren of een master bestuursrecht.

  De KEI wordt civielrechtelijk vanaf 1 september landelijk ingevoerd. Advocaten, rechters, deurwaarders en andere relevante instanties krijgen hun informatie via hun eigen organisaties. Denk aan de NOvA en de KBvG.

  Mijn grote vraag is waarom de (bachelor) rechtenstudenten van nu, die eigenlijk allemaal met het nieuwe digitale systeem moeten werken, hier geen informatie over krijgen?

  Deze vraag heb ik ook voorgelegd aan De Rechtspraak. De organisatie van de rechtspraak houdt zich niet bezig met het samenstellen van lespakketten en colleges. Universiteiten en scholen zijn hier zelf verantwoordelijk voor. Mijn vraag wordt gelukkig wel doorgespeeld naar de projectorganisatie van de KEI. Via internet worden veel cursussen aangeboden over de KEI. Jammer genoeg zijn deze cursussen allemaal rond de €400,- en vaak zelfs veel meer! De doelgroep van deze cursussen is meestal ook niet bedoeld voor studenten, maar alleen voor juristen binnen de overheid, adviesbureaus, advocaten etc.

  Het is daarom de verantwoordelijkheid van de universiteiten en scholen om deze lessen zelf te gaan geven binnen de rechtenstudie. Ten eerste is een cursus vanaf €400,- gewoonweg veel te duur voor een student. Ten tweede weet iedereen dat (bijna) geen een rechtenstudent vrijwillig een college gaat volgen. Zolang deze niet verplicht is en buiten zijn verplichte uren om. Als we onze studenten écht goed willen voorbereiden op de arbeidsmarkt moeten er toch snel colleges gegeven gaan worden over de KEI.

  Meer lezen..
 • Betere begeleiding aan rechtzoekenden is nodig voor succes
  Een standaardvraag die vooral vroeger van belang was, maar nu bijna overbodig is: heeft iedereen toegang tot het internet om daadwerkelijk een digitale procedure te starten? Uit cijfers van het CBS blijkt dat ongeveer 97% van alle burgers tussen de 12 en 65 jaar gebruik maakt van het internet [1]. Dit is een erg groot percentage, maar omdat er nog mensen zijn die geen internet gebruiken is het digitaal procederen voor natuurlijke personen (nog) niet verplicht. Dit zou anders in strijd kunnen komen met art. 6 EVRM, waarin staat beschreven dat iedereen toegang tot de rechter moet hebben.

  Digitalisatie zal de toegang tot de rechter bevorderen en makkelijker maken. Een invulformulier zal de rechtzoekende ter beschikking staan, waarin bepaalde vragen ingevuld kunnen worden. Hierbij wordt voorkomen dat vragen overgeslagen worden. Bij een niet ingevuld veld kan de rechtzoekende niet verder naar de volgende vraag. De grootste verbetering voor rechtzoekenden, is dat ze het proces zelf beter zullen begrijpen. De overheid helpt de rechtzoekenden door middel van een vragenlijst door de procedure. Het werk wordt niet meer automatisch uitbesteed aan rechtsplegers. Een advocaat en deurwaarder inschakelen is voor de rechtzoekenden niet automatisch meer noodzakelijk. Dit scheelt een rechtzoekenden veel tijd en geld.

  Maar snappen rechtzoekenden het systeem wel? Wat biedt de overheid als men dit niet snapt? Het lijkt mij de verantwoordelijkheid van de overheid om hier een oplossing voor te verzinnen.

  Rechtspraak Service Centrum (RSC)

  In het kader van de KEI is het Rechtspraak Service Centrum (RSC) opgericht. Het centrum zal beperkte hulp bieden. Zij begeleiden mensen die problemen hebben met inloggen of het vastlopen van het systeem. Ook beantwoordt RSC algemene vragen. Op specifiekere vragen kan de rechtzoekenden geen antwoord krijgen en daarom stuurt het RSC door naar de gerechten. Dit is dus niet de juiste begeleiding om rechtzoekenden door het digitale systeem te helpen. De site van het centrum zou uitgebreid kunnen worden om rechtzoekenden nuttige begeleiding te geven in het digitale proces. Dan hoeft er in verband met de snelheid en duidelijkheid niet telkens doorverwezen hoeft te worden naar andere instanties.

  Rechtswijzer

  Een andere vorm van begeleiding is er al voor burgers die recht hebben op rechtsbijstand. Deze site zou eventueel ook uitgebreid kunnen worden met informatie voor mensen die wel rechtsbijstand kunnen betalen. Burgers kunnen via www.rechtswijzer.nl hulp krijgen met juridische problemen. Deze site is ontwikkeld door de Raad van Rechtsbijstand om juridisch advies, tips en hulpmiddelen te bieden bij een juridisch geschil of conflict. Het is de taak van de Raad van de Rechtsbijstand om rechtsbijstand te geven aan burgers die dat niet zelf kunnen. Zodra de rechtspraak toegankelijker wordt gemaakt, is te verwachten dat meer mensen geneigd zijn om te procederen. Als deze ondersteuning voor juridische problemen groter zal worden kan men erop rekenen dat de subsidieverlening ook zal stijgen. Hieruit kun je ook weer de vraag stellen of dit dan zozeer een kostenbesparing of een kostenlast gaat worden.

  [1] Toelichting bij concept vereenvoudiging en digitalisering procesrecht, 24 oktober 2013.

  Meer lezen..
 • Skypen met de rechter
  Het is tegenwoordig heel normaal om even iemand te skypen of te facetimen. In plaats van dat je dit met vrienden doet of in verband met een zaken bespreken, kan dit vanaf 2 november ook met de rechter.

  Bij digitalisatie denken we aan: makkelijk, snel, eenvoudig. Digitale communicatie zal bij invoering van KEI daarom verder uitgebreid worden. Het zal dan ook logisch zijn als men vanaf welke plek dan ook een rechtszaak kan afhandelen door middel van video apparatuur. Voor de betreffende rechtszoekenden betekent dit een enorme besparing van reistijd en reiskosten.

  Op 2 november 2016 vindt de eerste zitting via een videoverbinding in rechtbank Noord-Nederland plaats. De zitting gaat precies hetzelfde als een gewone zitting, alleen verloopt het contact nu via een scherm.De rechtbank gaat beginnen met bewindzaken. Bij een bewindzaak worden de eigendommen van een persoon onder beheer gesteld van een bewindvoerder, omdat die persoon niet zelf in staat is zijn financiële zaken te regelen.

  De proef zal starten in de plaats Emmen.  Vanuit het gemeentehuis zal de rechtzoekenden samen met de bewindvoerder video contact hebben met de rechter in Assen. Wie weet zal het in de toekomst niet eens noodzakelijk zijn om bij het gemeentehuis je zaak af te handelen. Het mooiste scenario zou zijn dat je gewoon vanuit welke plek dan ook je zaak kan behandelen. Het maakt dan niet meer uit waar de betrokken partijen zich bevinden. Zolang er een video verbinding is kan er een rechtszaak uitgevoerd worden!

  bron: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Noord-Nederland/Nieuws/Paginas/De-Videorechter-Via-video-je-rechtszaak-bijwonen.aspx

  Meer lezen..